PC

RNG e Items në Teamfight Tactics nuk është e balancuar